Privacyverklaring Benelux Clean Support

Deze  Privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden door Benelux Clean Support (verder : ImPulse).

ImPulse respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ImPulse verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  ImPulse wilt  u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geef ik  antwoord op de belangrijkste vragen over hoe ImPulse omgaat met de verwerking van persoonsgegevens*. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

ImPulse Tomasz Stepien

Benelux Clean Support

* Persoonsgegevens in de zin van art. 4  EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

 

ImPulseverwerkt de gegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft wil krijgen of heeft gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven zodat zij kunnen zien hoe ImPulsemet hun persoonsgegevens omgaat. 

 

 1. Welke gegevens verwerkt ImPulse?

De (persoons)gegevens die ImPulse verwerkt zijn onder andere :

– voornaam en achternaam,

– adresgegevens,

– geboortedatum

– bankrekeningnummer,

– bedrijfsnaam,

– KvK nummer,

– BTW nummer,

– naam medewerker, geboortedatum, geboorteplaats, functie, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

 

ImPulse verwerkt geen bijzondere gegevens zoals : etnische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot seksuele voorkeuren.

 

 1. Waarom verwerkt ImPulse deze gegevens?

Persoonsgegevens worden door ImPulse verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult,  of ImPulse een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ImPulse toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u een koopovereenkomst aangaat met ImPulse heeft ImPulse uw gegevens nodig om uw bestelling te realiseren en om u factuur te kunnen sturen.

Indien u een workshop bij ImPulse volgt hebben wij uw gegevens nodig om een diploma om certificaat voor u opmaken.

 

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

ImPulse verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van bovengenoemde doeleinden. Als ImPulse de gegevens niet bewaart voor de hier bovengenoemde doeleinden kunnen de gegevens toch nog worden bewaard om  de wettelijke verplichtingen na te komen. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures worden gebruikt. De fiscale bewaarplicht bedraagt bijv. zeven jaar.

 

 1. Hoe zorgt ImPulse ervoor dat uw gegevens veilig zijn?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

ImPulse is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door ImPulse gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Worden uw gegevens aan derden verstrekt?

ImPulseverkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,  sluiten wij, indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens,  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

 1. Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

 

 1. Worden ook gegevens opgeslagen op de website van ImPulse?

Bij het bezoeken van de website van ImPulseworden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers dienen rekening te houden met de mogelijkheid van het plaatsen van de cookies.

 

 1. Account

In uw persoonlijke account bewaart ImPulse de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als u die hebt opgegeven), betaalgegevens. In uw account wordt ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties bewaard. ImPulse bewaart de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

 

 1. Cookies

ImPulse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ImPulse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat ImPulse op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

           

 1. Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over recente ontwikkelingen die van belang kunnen zijn op hun bedrijfsvoering en over de cursussen die georganiseerd worden door ons bedrijf en onze partners. Heb je in het verleden toestemming gegeven maar mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je  dit te allen tijde te melden bij ons door mail te sturen naarinfo@benelux-cs.com.

 1. Wilt u weten welke gegevens ImPulse van u verwerkt, wilt u de gegevens inzien of wilt u datImPulse deze verwijdert?

Indien u een relatie met ImPulse heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ImPulse verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u mij schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten door dit te melden via contactformulier dan wel per e-mail.

Om misbruik te voorkomen vraagt ik u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

 1. Heeft u een klacht of een opmerking?

Het kan zijn dat U, ondanks de zorgvuldige aanpak van ImPulse, een opmerking of klacht hebt over de wijze waarop ImPulse uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan contact opnemen met ImPulse.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Tomasz Stepien, handelend onder de naam ImPulseTomaszStepien en ImPulsePremiumBeauty. 

ImPulseis gevestigd te Vroomshoop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  72892714. U kunt uw klacht altijd bij ImPulse  indienen per mailinfo@benelux-cs.com of per brief aan: ImPulse, Schoolstraat 11 7681CK Vroomshoop, onder vermelding van ‘privacy’.

Indien wij onderling niet uitkomen,  kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 1. Wijzigingen

De privacyverklaring  is aangepast op 15 september 2019 en kan te alle tijden worden gewijzigd door ImPulse. Deze wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt via de website.